Gå til hovedindhold

Sammen om en rigere natur

Som kommune arbejder vi for at skabe bedre vilkår for truede plante- og dyrearter. Hos os skal der være plads til flere vilde planter, svampe og dyr - i byen, langs vejene og på landet. Og vi vil inspirere alle til at hoppe med på vognen, så vi sammen kan sikre, at også fremtidige generationer kan opleve en spændende og artsrig natur.

03. feb. 2023
 • Læs op

Indhold

  Vi skal som kommune gå foran som et godt eksempel, og vi ønsker at engagere og inspirere i arbejdet for en rigere natur. For ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

  Vi vil gerne udvikle ideer til biodiverse tiltag, der ikke tidligere er afprøvet. Og da ideer bedst udvikles, når mennesker mødes og snakker sammen, har vi forskellige møder, workshops og samarbejder med forskellige organisationer.

  Og vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis du ligger inde med en god idé, du gerne vil vende med os.

  Søg om at få gratis blomsterfrø

  Med vores frøpulje hjælper vi på vej

  Vil jeres forening eller institution omdanne et fælles græsareal til en smuk blomstereng - til glæde for både insekter og mennesker? Så søg om at få leveret gratis blomsterfrø og vejledning fra os. Det kræver, at I har et egnet areal og selv har kræfterne til at anlægge og drifte arealet.

  Læs om frøpuljen, som I kan søge om at få del i

  Få hjælp og vejledning

  Mød vores biodiversitets-ambassadører

  Her i kommunen har vi et korps af seje, hjælpsomme, frivillige biodiversitets-ambassadører.

  De brænder for at hjælpe naturen - og for at hjælpe og rådgive dig eller din forening, som ønsker at gøre noget for at skabe mere biodiversitet på egne eller fælles arealer.

  Læs mere og kontakt en ambassadør

  Se, lær, inspirer

  Tyrstedlund Naturpark

  I Tyrstedlund Naturpark ved Boller Overskov vil vi skabe et inspirationsområde, hvor du som haveejer, institution, virksomhed eller forening kan få spirende inspiration og ideer til at fremme biodiversiteten i din egen have og på grønne områder. Vi skaber et biodiversitets-laboratorium.

  Læs om Tyrstedlund Naturpark

  Hvad har vi sat gang i?

  Græssende heste og kvæg = øget biodiversitet.

  På vores 12 ha store mark nord for Ring Sø ved Brædstrup har der siden foråret 2022 gået heste og kvæg på sommergræsning.

  Arealet er tidligere i årevis blevet gødet og brugt til at dyrke hø, men det er slut nu, så arealet i stedet kan bruges til at invitere naturen tilbage.

  Med græssende kvæg og heste er der grobund for øget biodiversiteten. Dyrene græsser hårdere det ene sted og lader det gro et andet sted. Det skaber variation i landskabet. Dyrene leverer frisk møg, sølehuller og andre fysiske påvirkninger, der også bidrager til variation i landskabet og dermed levesteder og mad til insekter. De græssende dyr kan desuden bidrage til at reducere den tilgroning, der kan ske omkring stien.

  På dette luftfoto er indhegningen om marken markeret med en rød streg. Derudover er det markeret, hvor i indhegningen de syv klaplåger er placeret.

  Arealet er indhegnet som markeret på dette luftfoto. Via syv klaplåger kan man stadig gå igennem marken og ned til søen. Der er stadig adgang til alle eksisterende stier.

  En illustration, der som et kortbilag viser, hvordan græs og blomsterareal er fordelt på det samlede areal ved Bygholm Bakker

  Ved bydelen Bygholm Bakker i Horsens har vi udlagt et 50.000 kvm stort areal til vild natur.

  Vildengsblomster, græs og uter har her lov til at vokse vildt, så vi sikrer biodiversiteten gode vilkår.

  Læs vores pressemeddelelse om projektet i Bygholm Bakker.

  Vilde stauder og urter i en rundkørsel
  Vores insekter, bier og sommerfugle mangler steder at leve og søge føde. Vi vil gerne hjælpe dem på vej, og én af vores indsatser er at skabe grønne, vilde rundkørsler, hvor insekterne kan slå sig ned.

  Vi har derfor udvalgt en række rundkørsler i kommunen, hvor vi går i gang med at skrabe græs væk og plante stauder, urter, træer eller buske, som skal give næring og levesteder for vores vilde venner. Senest har vi været på spil ved rundkørslen ved Egebjerg, hvor vi har skrællet græsset af i en bred stribe og sat en skøn blanding af nektar- og pollenrige stauder, der skal sørge for føde til insekterne hele sæsonen. 

  En pose frø sået på et 1000 m2 stort areal ved Oens Vandværksskov er resulteret i vilde danske blomstrende urter.

  Vi har samarbejdet med et skovlaug, som har fået en pose frø med vilde danske blomstrende urter til udsåning på et 1000 m2 stort areal ved Oens Vandværksskov.

  Det er skønt at se, at selv på andet år er der stor variation af urter på arealet.

  Ved lyskrydset ved Sundvej og Langmarksvej har vi sat blomstrende stauder og blomsterløg til glæde for forbipasserende og insekterne.
  Ved vejkrydset Langmarksvej/Sundvej i Horsens har vi anlagt et grønt areal, som er blevet plantet til med 8000 stauder. I efteråret 2021 får de selskab af 16.000 blomsterløg. Ud over, at de forbipasserende får noget smukt at kigge på, er målet at skabe et blomsterflor fra tidligt forår til sent efterår, som insekter, bier og sommerfugle kan hente næring fra i form af pollen og nektar.

  Læs vores pressemeddelelse om projektet lige her.

  Et stort græsareal ved Ternevej er blevet omdannet til en stor blomstereng. Skiltet fortæller, at vi her lader græsset gro og blomsterne springe ud.

  Ved Ternevej i Horsens har vi sammen med den lokale virksomhed "Let it bee" omdannet et tidligere græsareal til en blomstereng. Med projektet sikrer vi gode levesteder og føde til insekter.

  På arealet blev brugt en særlig metode, hvor græstørvet blot blev vendt, pløjet og harvet, inden der blev sået.

  Læs vores pressemeddelelse om projektet

  Masser af blomstrende stauder

  Vi samarbejder med en grundejerforening ved Herregårdsparken, som lægger areal til et pilotprojekt.

  På foreningens græsareal blev i foråret 2019 plantet stauder og sået vilde danske blomster. Her afprøver vi fire forskellige beplantningsmetoder i fire forskellige felter, og ved at følge udviklingen kan vi gøre os erfaringer med, hvad der fungerer bedst.

  Arealet sprudler og summer af liv.

  Billede af kursist på naturholdet ved Center for Arbejde, Udvikling og Læring, som har været med til at grundlægge en vild have, der skal komme biodiversiteten til gode

  Biodiversiteten får snart mulighed for at blomstre i fuld flor i haven på Center for Arbejde, Udvikling og Læring – et lærings- og undervisningssted for personer med særlige behov. Hensigten er at skabe et område med blomstereng og dam med høj biodiversitet.

  Det er kursister på naturholdet på Center fra Arbejde, Udvikling og Læring, som har været med til at skabe den nye vilde have. 

  - Vores kursister, der er ramt af senhjerneskade eller er psykisk sårbare, er meget naturinteresserede og finder ro i forhold til deres daglige udfordringer ved at være i naturen. I sensommeren har vi fx været ude at samle frø fra vilde blomster i naturen, og de frø skal sås i haven, når området er gjort klar til det, fortæller lærer Per Jørgensen.

  Billede af havbunden i Horsens Fjord, hvor der nu er lagt store sten ud for at skabe levesteder for småfisk

  Horsens Kommune er del af projekt 'Kysthjælper', hvor vi i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforening og lokale, frivillige lystfiskere forbedrer forholdene for skaldyr og småfisk i Horsens Fjord.

  Senest har vi i november 2021 sænket 200 tons store sten ned på bunden af Horsens Fjord. De skal give skjul og levesteder til fisk og smådyr på havbunden. De mange sten er leveret af lokale landmænd, der alligevel havde stenene i overskud. 

  Læs meget mere lige her

  Vores biodiversitetsstrategi

  Mere end 2.000 plante- og dyrearter er i fare for at forsvinde fra Danmark.

  Vi vil være med til at vende den negative udvikling, så også fremtidige generationer kan opleve en spændende og artsrig natur.

  Derfor har vi udarbejdet en biodiversitetsstrategi

  Læs "Biodiversitetsstrategi 2020. En rigere natur i Horsens Kommune”, som blev vedtaget af byrådet i december 2020 (pdf).

  Strategien peger på udfordringer, der påvirker biodiversiteten negativt, og giver et overblik over tiltag, der kan forbedre biodiversiteten.

  Strategien gør rede for vores visioner og overordnede mål. Og den beskriver, hvad vi kan gøre for at nå målet om en rig og varieret natur.

  Vores overordnede mål er at standse tabet af biodiversitet. Biodiversitet skal tænkes ind på alle typer af arealer – fra egentlige naturarealer til små oaser i byrummet.

  Vi vil styrke og prioritere indsatsen for en mangfoldig natur ved at:

  • Understøtte udviklingen af en højere biodiversitet gennem den kommunale planlægning
  • Øge biodiversiteten på kommunens arealer – både i byerne og i det åbne land
  • Understøtte lokale initiativer og generelt skabe gode rammer for at borgere, virksomheder, institutioner og foreninger kan bidrage
  • Prioritere formidling, dialog og samarbejde om biodiversitet – både internt i kommunen og mellem kommune, borgere, foreninger og virksomheder samt på tværs af kommunegrænser, så vi sammen kan vende tilbagegangen.

  I arbejdet med at øge biodiversiteten vil vi især have fokus på at:

  • Sikre tilstrækkelig beskyttelse af gammel værdifuld natur
  • Beskytte, forbedre og udvide den eksisterende natur
  • Beskytte og forbedre sjældne og sårbare arters levesteder
  • Skabe nye levesteder for vilde planter, svampe og dyr
  • Genoprette små naturområder, som trædesten og spredningskorridorer
  • Etablere flere større selvforvaltende naturområder.